Zandhoek
Haarlemmerbuurt, Gouden Reaal
 1. bridge 317, Petemaijenbrug (Zoutkeetsgracht/Bokkinghangen) seen from Zandhoek near Zoutkeetsgracht (odd).
 2. Zandhoek and bridge 317, Petemaijenbrug (Zoutkeetsgracht/Bokkinghangen) seen from Zoutkeetsgracht (odd).
 3. Zandhoek seen from bridge 317, Petemaijenbrug (Zoutkeetsgracht/Bokkinghangen) near Zoutkeetsgracht (odd).
 4. Zoutkeetsgracht (odd) seen from bridge 317, Petemaijenbrug (Zoutkeetsgracht/Bokkinghangen) and Zandhoek.
 5. Zandhoek near the branch to Taanstraat. 2
 6. Zandhoek seen from Taanstraat.
 7. Zandhoek near the branch to Taanstraat. 1
 8. Taanstraat seen from Zandhoek.
 9. Zandhoek seen from bridge 316, Zandhoeksbrug (Realengracht/Grote Bickersstraat) near Realengracht.
 10. bridge 316, Zandhoeksbrug (Realengracht/Grote Bickersstraat) and Zandhoek seen from Realengracht.
 11. bridge 316, Zandhoeksbrug (Realengracht/Grote Bickersstraat) seen from Zandhoek near Realengracht.
 12. Realengracht seen from Zandhoek and bridge 316, Zandhoeksbrug (Realengracht/Grote Bickersstraat).
 
Click on the title of the photograph you want to see.
HOME HELP Map Amsterdam Map Amsterdam street index
flag Nederlands ( flag English ) flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertisements       i-mode= http://jamag.nl/goudr.en/stzand01.htm     banner of logo