2e Nassaustraat
Amsterdam, Stadsdeel West
 1. Nassaukade vanaf kruising met Nassaukade en 2e Nassaustraat. 2
 2. Nassaukade vanaf 2e Nassaustraat bij kruising met Nassaukade.
 3. Nassaukade vanaf kruising met 2e Nassaustraat en Nassaukade. 1
 4. 2e Nassaustraat vanaf Nassaukade bij kruispunt met Nassaukade en Jacob Catskade(even).
 5. De Wittenstraat vanaf kruising met 2e Nassaustraat. 2
 6. 2e Nassaustraat vanaf kruising met De Wittenstraat. 2
 7. De Wittenstraat vanaf kruising met 2e Nassaustraat. 1
 8. 2e Nassaustraat vanaf kruising met De Wittenstraat. 1
 9. De Wittenkade(oneven) vanaf kruising met 2e Nassaustraat en brug, Van Limburg Stirumstraat/Kostverlorenvaart. 2
 10. 2e Nassaustraat vanaf brug, Van Limburg Stirumstraat/Kostverlorenvaart bij kruising met De Wittenkade(oneven).
 11. De Wittenkade(oneven) vanaf kruising met brug, Van Limburg Stirumstraat/Kostverlorenvaart en 2e Nassaustraat. 1
 12. brug, Van Limburg Stirumstraat/Kostverlorenvaart vanaf 2e Nassaustraat bij kruising met De Wittenkade(oneven).
 
Klik op de titel van de foto die u wilt zien.
HOME HELP Amsterdam Kaart Amsterdam www.zien.info straatnamen
( flag Nederlands ) flag English flag deutsch flag Français flag Zhongwen-TW flag Zhongwen-CN.

    advertenties       i-mode= http://jamag.nl/hugo.nl/st2e_n01.htm     banner of logo