Oudeschans (偶數)
Nieuwmarkt en Lastage, 購買區-西方, 購買區
 1. 橋 280, Montelbaansbrug (Oudeschans/Waalseilandsgracht) 查看 Oudeschans (偶數) 接近 Oude Waal.
 2. Oudeschans (偶數) 結束 橋 280, Montelbaansbrug (Oudeschans/Waalseilandsgracht) 查看 Oude Waal.
 3. Oudeschans (偶數) 查看 橋 280, Montelbaansbrug (Oudeschans/Waalseilandsgracht) 接近 Oude Waal.
 4. Oude Waal 查看 橋 280, Montelbaansbrug (Oudeschans/Waalseilandsgracht) 結束 Oudeschans (偶數).
 5. Oudeschans (偶數) 接近分支道 Oudeschans. 2
 6. Oudeschans (偶數) 查看 Oudeschans.
 7. Oudeschans (偶數) 接近分支道 Oudeschans. 1
 8. Oudeschans 查看 Oudeschans (偶數).
 9. Oudeschans (偶數) 接近分支道 Oudeschans. 2
 10. Oudeschans (偶數) 查看 Oudeschans.
 11. Oudeschans (偶數) 接近分支道 Oudeschans. 1
 12. Oudeschans 查看 Oudeschans (偶數).
 13. Oudeschans (偶數) 查看 橋 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) 接近 Recht Boomssloot (單數).
 14. 橋 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) 結束 Oudeschans (偶數) 查看 Recht Boomssloot (單數).
 15. 橋 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) 查看 Oudeschans (偶數) 接近 Recht Boomssloot (單數).
 16. Recht Boomssloot (單數) 查看 Oudeschans (偶數) 結束 橋 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans).
 17. 橋 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) 查看 Oudeschans (偶數) 接近 Recht Boomssloot (偶數).
 18. Oudeschans (偶數) 結束 橋 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) 查看 Recht Boomssloot (偶數).
 19. Oudeschans (偶數) 查看 橋 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) 接近 Recht Boomssloot (偶數).
 20. Recht Boomssloot (偶數) 查看 橋 288, Lastagebrug (Recht Boomssloot/Oudeschans) 結束 Oudeschans (偶數).
 21. Oudeschans (偶數) 從橫過帶 橋 286, Keizersbrug (Oudeschans/Korte Koningstraat) 結束 Korte Koningstraat. 2
 22. 橋 286, Keizersbrug (Oudeschans/Korte Koningstraat) 查看 Korte Koningstraat 在交叉點上帶 Oudeschans (偶數).
 23. Oudeschans (偶數) 從橫過帶 Korte Koningstraat 結束 橋 286, Keizersbrug (Oudeschans/Korte Koningstraat). 1
 24. Korte Koningstraat 查看 橋 286, Keizersbrug (Oudeschans/Korte Koningstraat) 在交叉點上帶 Oudeschans (偶數).
 25. Oudeschans (偶數) 接近分支道 Korte Keizersstraat. 2
 26. Oudeschans (偶數) 查看 Korte Keizersstraat.
 27. Oudeschans (偶數) 接近分支道 Korte Keizersstraat. 1
 28. Korte Keizersstraat 查看 Oudeschans (偶數).
 29. Oudeschans (偶數) 接近分支道 Korte Dijkstraat. 2
 30. Oudeschans (偶數) 查看 Korte Dijkstraat.
 31. Oudeschans (偶數) 接近分支道 Korte Dijkstraat. 1
 32. Korte Dijkstraat 查看 Oudeschans (偶數).
 33. 街道拐角 Oudeschans (偶數) 查看 Snoekjesgracht.
 34. 曲線街道 Oudeschans (偶數) 查看 Snoekjesgracht.
 35. 曲線街道 Snoekjesgracht 查看 Oudeschans (偶數).
 36. 街道拐角 Snoekjesgracht 查看 Oudeschans (偶數).
 
點擊你想看的相片標題,
首頁 協助 阿姆斯特丹地圖 地圖 Amsterdam 街道索引
flag Nederlands flag English flag deutsch flag Français ( flag Zhongwen-TW ) flag Zhongwen-CN.

    廣告       i-mode= http://jamag.nl/nieuwm.en/stoude03.htm     banner of logo